Impact Onderzoek

De nieuwe Wet Inburgering brengt grote veranderingen en spannende vraagstukken met zich mee. Hoe zorg je als gemeente dat wat je hebt bedacht op papier ook werkt in de praktijk? En hoe kun je die praktijk voedend laten zijn voor het beleid dat je vervolgens bedenkt? Goed monitoren en evalueren is daarom belangrijk. Gedegen impact […]

De nieuwe Wet Inburgering brengt grote veranderingen en spannende vraagstukken met zich mee. Hoe zorg je als gemeente dat wat je hebt bedacht op papier ook werkt in de praktijk? En hoe kun je die praktijk voedend laten zijn voor het beleid dat je vervolgens bedenkt? Goed monitoren en evalueren is daarom belangrijk. Gedegen impact onderzoek helpt bovendien te sturen op de meest belangrijke vraag: hoe kunnen we zorgen dat nieuwkomers naar kunnen en ambitie meedoen in mijn gemeente en zich thuis gaan voelen?

Effectief beleid gebaseerd op ervaringen nieuwkomers

De afgelopen jaren ontwikkelden we in de praktijk verschillende instrumenten voor impact onderzoek om gemeenten te helpen hun beleid passend te maken voor inburgeraars. Daarbij werken we op basis van het evidence based model van de Indicators of Integration.

Deze indicatoren hebben we intensief doorontwikkeld voor de Nederlandse context. Het model maakt het mogelijk om veel gerichter vanuit ervaringen van mensen zelf aan de slag te gaan. Want het gaat niet alleen om het halen van de inburgering, maar om het bredere sociale perspectief. Je wilt bijvoorbeeld niet alleen dat mensen op niveau B1 spreken, maar zich ook in het dagelijks leven en op hun werk comfortabel voelen om met anderen te praten.

>> Lees meer over Indicators of Integrations (PDF)

"Het is inspirerend dat je door die ervaringsdata op te halen bij de mensen zelf, veel beter beleid kan maken. Het is eigenlijk een no-brainer dat je het perspectief betrekt van de mensen om wie het gaat. Alleen door hoe we alles hebben ingericht doen we dat nu vaak niet."
Pepijn Tielens
Open Embassy

Ondersteuning effectief meetmodel ontwikkelen

Misschien hebben jullie al een visiestuk dat is goedgekeurd door de raad. Of zijn jullie bezig met een participatief traject met partners in het veld. Mogelijk is er al een inburgeringscoalitie. Het startpunt van iedere gemeente of maatschappelijke organisatie is anders. Om een passend, richtinggevend meetmodel te ontwikkelen, starten we met een divers palet aan stakeholders om tafel: wat is precies jullie ambitie? Is iedereen het met elkaar eens? Wat is de visie van informele partijen die dicht op de ervaring van nieuwkomers zitten?

Als de lokale ambitie helder is, stellen we met elkaar lokale indicatoren vast op basis waarvan uitvoering, beleid en bestuur betekenisvol kunnen sturen. Dit is een onderzoekend proces waarbij we samen de doelen opdelen in aparte stukjes die je daadwerkelijk kunt meten. Ook kijken we welke keuzes jullie moeten maken op basis van de beschikbare middelen. 

“Bij de indicator taal hebben we er echt voor gekozen dat het er niet omgaat of je het examen hebt gehaald of op welk niveau. Maar we proberen te volgen of inburgeraars zélf het gevoel en het idee hebben dat ze zich kunnen redden op het niveau waarop ze zich willen bevinden. Zo proberen we aan te sluiten bij de ambitie en mogelijkheden van de inburgeraar zelf.”

Karin van den Oever, projectleider Asiel en integratie Utrecht

Tot slot onderzoeken we samen met welke databronnen je de gekozen indicatoren kunt meten. Welke lokale en landelijke data kunnen we gebruiken? Zijn er betekenisvolle, kwalitatieve data die we zelf willen gaan verzamelen? Hoe willen we dat gaan doen? Zo komen we met elkaar tot een effectief model waarmee je de lokale inburgeringsresultaten kunt gaan meten. Vanuit een breed perspectief en met ervaringsdata van nieuwkomers zelf.

Indicatoren bepalen
Voorgesprekken stakeholders
Kick-off
Advies meetinstrumenten
Ontwerpsessies
Reflectiesessie

Ondersteuning uitvoeren evaluatie

Naast het ontwikkelen van een effectief monitoringskader, kunnen we ondersteunen bij de uitvoering van evaluaties. Hiervoor hebben we een brede set aan instrumenten en methoden om kwalitatieve ervaringsdata op te halen. Daarbij kijken we altijd welke data en kennis er al zijn in de gemeente. Dat is niet alleen efficiënt en kostenbesparend, maar ook strategisch: impact-onderzoek en evaluatie worden zo lokaal ingebed en zijn niet afhankelijk van onze aanwezigheid.

Vanuit nieuwkomers bedacht, opgezet en uitgevoerd 

  • Expertpools: groep nieuwkomers die opgeleid is om gericht, geleefd advies te geven aan professionals
  • Actie-onderzoek: ervaringsgerichte kennis uit het veld om data te kunnen duiden
  • Enquêtes: inzet sleutelpersonen voor effectief kwantitatief meten bij de zeer diverse groep inburgeraars
  • Diepte-interviews: cultural mediators geven verdieping aan enquête resultaten

Open Embassy ondersteunt gemeentes en maatschappelijke organisaties ook door ze met elkaar in contact te brengen. Wat gebeurt er in andere gemeentes? Is er een patroon te zien? Kunnen we dingen landelijk aankaarten? Zo leer je van je eigen data en die van anderen. Je hoeft niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden én je kunt de dingen die juist goed gaan in je gemeente voor het voetlicht brengen.

"Het is heel fijn in het traject met Open Embassy dat we eerst met het programmateam en de partners in de stad hebben gefocust op 'wat willen we eigenlijk bereiken en wat moet je dan eigenlijk meten of te weten of je goed bezig bent?'. Het heeft heel erg geholpen om het gesprek zo op een andere manier te gaan voeren. De partners hebben ook echt dingen toegevoegd door hoe zij dingen in de uitvoering ervaren."
Medewerker
Gemeente Utrecht

Onze impact-onderzoekers

Onze gedreven impact-onderzoekers hebben veel kennis van het onderzoeksveld, te gebruiken indicatoren en kwalitatieve meetinstrumenten. Goede relaties, snel schakelen en een enorm netwerk zijn de bouwstenen van hun werk. Daarnaast brengt ons diverse team verschillende perspectieven en geleefde ervaring mee. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de ervaringen van nieuwkomers zelf.

"Betekenisvol en effectief Impact Onderzoek draagt bij aan het grotere plaatje voor Nederland: een warm welkom, voldoende toegerust zijn om je leven te kunnen opbouwen. Sneller aan het werk kunnen en bijdragen aan de Nederlandse maatschappij."
Impact-onderzoeker
Open Embassy

Meer over Impact Onderzoek

Interesse in Impact Onderzoek? Meer weten over het opzetten van een effectief meetmodel of onze ondersteuning bij de uitvoering van evaluaties? Of gewoon benieuwd naar de mogelijkheden die passen bij jullie vraag? Laat je gegevens even achter. Dan maken we een belafspraak om te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

 

Gerelateerde projecten

toegang tot informatie

Inburgeringsketen

De centrale partijen willen ook mensen met een vluchtachtergrond betrekken bij de plannen.

A-Team Breda

A-Team Breda

Actie-onderzoek in 20 cases van nieuwkomers waar ten minste één concrete vraag rond de zorg speelt.

Toegang tot onderwijs

Rotterdam

Evaluatie en monitoring vraag & aanbod voor een Vitale Vrijwilligers Community.

inburgering

Expertpools

Getrainde community's van nieuwkomers die adviezen maken en oplossingen ontwerpen.