Veiligheidsbeleid

OpenEmbassy is een sociale onderneming met een tweeledig doel: een zinvolle, gelijkwaardige en duurzame integratie van nieuwkomers in Nederland enerzijds; en het bouwen aan duurzame integratiebeleid dat samen met nieuwkomers tot stand komt.

In eerste instantie ondersteunen wij individuele nieuwkomers door hen te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Samen met hen, vanuit hun perspectief en positie, zoeken we naar oplossingen op maat. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe de instanties rondom hun functioneren en hoe de integratie op beleids- en uitvoeringsniveau is georganiseerd. Met deze kennis geven we advies, zodat de gemeenten, organisaties en betrokken professionals een integratiebeleid kunnen ontwikkelen dat goed aansluit bij de behoefte van nieuwkomers.

OpenEmbassy is een relatief kleine organisatie met een kernteam van gemiddeld 15 medewerkers bestaand uit 11 vaste medewerkers en een wisselend aantal stagiaires. Hiernaast is er een netwerk van ca. 600 vrijwilligers. De vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers noemen we in het veiligheidsbeleid document ‘medewerkers’. Hiernaast zijn er ca. 1300 nieuwkomers, volwassenen en minderjarigen, aan OpenEmbassy verbonden.

Direct contact tussen al deze deelnemers in een relatief kleinschalige of informele context is de kracht van ons werk. Tegelijkertijd realiseren we ons dat de kwetsbare mensen in een kleinschalig context meer risico lopen op grensoverschrijdend gedrag. Dit was de reden dat OpenEmbassy een visie heeft ontwikkeld op de veiligheid. In het veiligheidsbeleid document is deze visie vertaald naar heldere richtlijnen voor de preventie- en reactiebeleid.

Hier vind je het veiligheidsbeleid document van OpenEmbassy