Inzichten uit actieonderzoek Corona

Zorg en welzijn

Een goede gezondheid is op zichzelf belangrijk, maar heeft ook invloed op andere  aspecten die belangrijk zijn om mee te kunnen doen als nieuwkomer., Bijvoorbeeld de  mogelijkheid tot sociale participatie en betrokkenheid bij werkgelegenheids- en  onderwijsactiviteiten. Toegang hebben tot gezondheids- en sociale diensten is dus  essentieel, maar bij nieuwkomers helaas niet vanzelfsprekend. 

Inzichten

In toegang tot de juiste zorg is taal cruciaal.

Bij afspraken met zorgprofessionals is niet vaak tolk of cultureel vertaler aanwezig. Het kan dan lastig de adviezen en informatie van professionals te begrijpen, informatie te vragen en toelichting te geven over de ervaren klachten. Het gevoel van controle valt hiermee weg, terwijl begrip rondom eigen gezondheid en die van familieleden juist zo belangrijk is. Als fysieke loketten door coronamaatregelen gesloten zijn, werpt dit een extra communicatiebarrière op. Nieuwkomers kunnen dan nog moeilijker om informatie vragen in een taal die niet hun moedertaal is. 

+-
Professionals zijn niet altijd op de hoogte van het aanbod dat in de stad aanwezig is.

Hierdoor worden nieuwkomers niet altijd goed doorverwezen en weten zij de juiste ondersteuning niet te vinden. 

+-
Nieuwkomers hebben vaak te maken met lange wachttijden voor een GGZ behandeling.

Dit is een landelijk probleem, maar nieuwkomers worden extra getroffen door het forse gebrek aan interculturele psychologen. Hier komt bovenop dat professionals weinig zicht hebben op alternatieve mogelijkheden om geestelijke gezondheidszorg voor nieuwkomers te organiseren. 

+-
Nieuwkomers ervaren regelmatig fysieke en psychische gezondheidsproblemen die hen  belemmeren om aan het werk te gaan.

Mensen ervaren druk vanuit de gemeente om te  gaan werken, terwijl zij fysiek en mentaal nog niet klaar zijn. We horen vaker dat nieuwkomers blijvend vacatures doorgestuurd krijgen vanuit hun werkconsulent, terwijl ze eerder hebben aangegeven gezondheidsproblemen te hebben. Zij voelen zich dan niet gehoor en dit  creëert afstand. Als een klantmanager alleen op één probleem stuurt, maar geen grip  heeft op de doorbraak die nodig is om ook andere obstakels weg te halen, is er vaak geen  vooruitgang.  

+-
Weinig aandacht voor het verschil tussen het zorgsysteem in het land van herkomst en het zorgsysteem in Nederland kan leiden tot  wantrouwen in het Nederlandse zorgsysteem.

Wanneer nieuwkomers niet goed weten wat te verwachten van een afspraak bij een zorgprofessional kunnen zij het vertrouwen in de dienstverlening verliezen. Zo is het niet altijd duidelijk dat je bij de huisarts een doorverwijzing krijgt voor een gespecialiseerde arts. Wanneer dit niet duidelijk is, kan een doorverwijzing resulteren in het gevoel niet serieus te worden genomen.  

+-
Onvoldoende kennis over het zorgsysteem in Nederland kan leiden tot onnodige betalingen.

Het afsluiten van een zorgpakket dat niet aansluit bij de persoonlijke situatie, is hier een voorbeeld van. 

+-
Mentale problemen kunnen ook het gevolg zijn van systeemstress.

Dat wil zeggen, de mentale problemen zijn een gevolg van de manier  waarop een systeem is georganiseerd. Systeemstress ontstaat door het niet kunnen  oplossen van systeemproblemen: problemen veroorzaakt door (bureaucratische)  systemen, zoals schulden, huisvesting zoeken op een te krappe woningmarkt,  werkloosheid, onderwijs e.d. Het gaat om vragen rondom bestaanszekerheid waar  nieuwkomers zelf geen doorbraak in kunnen realiseren. Systeemstress kan een enorm  probleem vormen voor mensen en ervoor zorgen dat andere aspecten in het leven ook  ‘on hold’ staan. Psychische ondersteuning lost in zulke gevallen niet het onderliggende  probleem op, maar richt zich alleen op een symptoom van systeemstress. Dit is niet  constructief. De stress zal hoe dan ook niet verdwijnen, als de systeemproblemen niet  worden opgelost. De coronacrisis brengt extra bronnen van systeemstress met zich mee, bijvoorbeeld: het organiseren van thuisonderwijs voor de kinderen en de constant veranderende maatregelen. 

+-
We horen vaker van nieuwkomers dat ze weinig toegang hebben tot informatie rondom COVID-19 en de maatregelen.

Vertalingen zijn niet altijd aanwezig vanuit de overheid en opgerichte initiatieven blijken nieuwkomers niet altijd te bereiken. Vooral nieuwkomers die niet digitaal vaardig en/of analfabeet zijn worden moeilijk bereikt. Het gevolg  hiervan is onder andere dat sleutelpersonen, vrijwel altijd vrijwillig, de talige  communicatiemiddelen moesten overbrengen aan deze mensen. In de vorm van  whatsapp-voice messages bijvoorbeeld, of persoonlijk huisbezoek. De sleutelpersonen  gaven aan dat binnen de huidige informatie infrastructuur deze persoonlijke aanpak het 

+-
Psychische problematiek wordt versterkt door de coronamaatregelen.

Somberheid en  eenzaamheid nemen toe door het wegvallen van sociale activiteiten en ontmoetingen. In  verschillende cases zien we dat professionals weinig aandacht besteden aan niet functioneel contact, terwijl hier wel behoefte aan is. 

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat nieuwkomers de (toegang tot) zorg krijgen die zij nodig hebben?
 • Contact wordt makkelijker als er een sleutelpersoon of cultural mediator kan worden  ingezet. Beslis of je dit als gemeente wilt faciliteren. Beschouw het als een opdracht,  waarvoor je mensen in dienst neemt of als zzp’er inhuurt. Wij hebben een lijst van goede  sleutelpersonen indien gewenst. 
 • Vul de lange wachttijden op een zinvolle manier in die aansluit bij de behoeftes van  nieuwkomers. Mensen die wachten en geen duidelijk perspectief hebben gaan achteruit.  Zo ontstaan er klachten en behoefte aan behandelingen die mogelijk bij eerdere zorg niet eens nodig waren geweest. Zorg dat professionals op de hoogte zijn van de alternatieve  mogelijkheden. Als er te weinig werkend aanbod is, investeer dan in zelforganisaties die  dit aanbod met nieuwkomers kunnen ontwikkelen. 
 • Investeer in het opleiden van psychologen die meerdere talen spreken. Zorg dat de  trajecten aansluiten op de behoeftes van nieuwkomers.  
+-
Ontwerpvraag: Hoe kunnen klantmanagers nieuwkomers met gezondheidsproblemen op een gepaste manier begeleiden?
 • Als professional is het belangrijk om te achterhalen of er gezondheidsproblematiek  speelt, wat de gezondheidsproblematiek inhoudt, wat de oorzaak is en samen met  mensen te bespreken waar de oplossing ligt. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk  krijgen is hier ook relevant. Het kan zo zijn dat iemand in principe kan werken, ondanks  de klachten die er zijn. Maar als die persoon dit niet zo ervaart, of zich niet uitgenodigd  voelt hier een open gesprek over te voeren, dan kan je gelijk hebben maar krijg je dit niet.
 • Om mensen op een zinnig en waardige manier te kunnen begeleiden zijn goede gespreksvaardigheden essentieel. De noodzaak tot reflectie op eigen gedrag en effectiviteit ook. Er zijn verschillende methodes ontwikkeld om dergelijke vaardigheden en houdingen te trainen, denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke intervisiesessies
+-
Ontwerpvraag: Hoe kunnen we meer aandacht besteden aan het verschil tussen het zorgsysteem in Nederland en het zorgsysteem in het land van herkomst?
 • Zet in op trainingen en workshops, waar ook aandacht is voor het verschil tussen het  zorgsysteem in Nederland en het zorgsysteem in het land van herkomst. Er is al veel  aanbod van dergelijke trainingen, maar inventariseer of deze trainingen op het juiste  moment worden gegeven en of ze aansluiten op de behoeften van nieuwkomers.  
 • Geef cultural mediators/sleutelpersonen een vaste plek in het zorgsysteem. Zij kunnen  een brugfunctie vormen tussen nieuwkomers en de professional in de zorg.   
+-
Ontwerpvraag: Hoe kunnen we de lessons learned rondom de coronacrisis gebruiken om de komende maanden aan te sluiten bij de behoeften van nieuwkomers en bij een volgende (gezondheids)crisis?
 • Zorg vanuit de gemeente voor toegankelijke en betrouwbare informatie in makkelijke  taal en beter nog: in de eigen taal. Zorg dat deze informatie ook toegankelijk is voor  mensen die analfabeet of niet digitaal vaardig zijn. Bijvoorbeeld door de informatie in te  spreken in een voice-message en deze via Whatsapp te delen met het bestand van  nieuwkomers van de gemeente. En door sleutelpersonen of anderen die dit nu  vrijwillig doen te compenseren. Gebruik deze mensen ook als bron van kennis over hoe  je zo inclusief en effectief mogelijk kunt communiceren. Bijvoorbeeld in de vorm van een  (betaalde) ontwerpsessie.  
 • Zorg dat professionals van de gemeente weten hoe ze in contact komen met mensen. Nu  wordt er voornamelijk ingezet op telefonisch contact, maar we horen van nieuwkomers  dat telefonisch contact lastig kan zijn als zij de taal niet goed spreken. Ook kunnen  nieuwkomers in sommige situaties niet vrijuit spreken over hun privésituatie, als de  kinderen thuis zijn of de echtgenoot thuis is. Zorg dat je als gemeente een visie en  duidelijke strategie ontwikkelt op welke instrumenten professionals kunnen inzetten om  mensen te bereiken die uit beeld dreigen te raken. Denk aan: videobellen of wandelen,  voice-messaging via whatsapp etc.  
 • Zorg dat professionals de ruimte krijgen om ook niet-functioneel contact met nieuwkomers  te onderhouden. Dit komt ten goede aan de relatiekwaliteit en daarnaast kan dit het gevoel  van eenzaamheid verminderen.
 • Organiseer betrouwbare informatiebijeenkomsten over COVID-19 en de maatregelen voor nieuwkomers of laat een maatschappelijke organisatie of sleutelpersonen dit doen.  Gebruik hiervoor de kanalen waar nieuwkomers gebruik van maken, zoals  Facebookgroepen en Whatsapp-groepen.  
 • Zorg voor een structurele samenwerking met sleutelpersonen en zelforganisaties. Zij  vormen de bruggen tussen nieuwkomers gemeenschappen en lokale en nationale  instanties. Belangrijk: wil je als gemeente gebruik maken van de toegang die  sleutelpersonen en zelforganisaties hebben, stel hier een reële financiële vergoeding  tegenover.  
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen