Werk in coronatijd

Samen leven in één stad

Stadsgesprekken over gelijkwaardigheid van alle Rotterdammers.

NEDERLANDS:
Tussen november 2022 en februari 2023 zijn er gesprekken tussen Rotterdammers. De gesprekken gaan over verschillende onderwerpen in de samenleving. Met de ideeën uit de gesprekken gaat de gemeente Rotterdam de komende vier jaar aan de slag.

De gesprekken die gaan over inburgering worden georganiseerd door OpenEmbassy. Op deze pagina kunt u meer lezen over de onderwerpen en u aanmelden. Ieder gesprek zal om 17:00 beginnen, waarbij er een diner wordt aangeboden dat halal, gluten-, lactose- en notenvrij zal zijn. Heeft u verdere dieetwensen? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

U kunt zich inschrijven op verschillende onderwerpen die er voor u toe doen, de onderwerpen worden hieronder toegelicht:

Woensdag 30 november 2022 17:00 – 21:00 ‘Gelijke kansen en goede toegang voor nieuwe Rotterdammers’(Doelgroep: Nieuwkomers)*
Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

Tijdens dit gesprek kunnen nieuwe Rotterdammers, die inburgeringsplichtig zijn, hun ervaring delen over wat er speelt onder mensen met een vluchtachtergrond in Rotterdam. 

Ben jij nieuw in Rotterdam, inburgeringsplichtig, en spreek je graag mee over gelijke kansen en goede toegang voor nieuwe Rotterdammers? Meld je dan aan voor dit gesprek. KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN.

*De focus ligt hier op inburgeringsplichtige nieuwkomers, Oekraïense nieuwkomers vallen hier niet onder, omdat voor hen een ander beleid geldt.

Dinsdag 6 december 2022 17:00 – 21:00 ‘Rotterdam vangt op: de professionals’ (Doelgroep: Professionals)*
Locatie: Huis van de Wijk de Dam, Persoonsdam 142, 3071 EE Rotterdam

Tijdens dit gesprek  worden professionals en vrijwilligers uitgenodigd om te reflecteren op de vraagstukken rondom de noodopvang van nieuwkomers in Rotterdam.. Ben jij als professional of vrijwilliger betrokken bij de noodopvangen in Rotterdam? Meld je dan aan voor dit gesprek. KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN.

*De focus ligt hier niet op de opvangketen, die vanuit de overheid de wettelijke verplichte opvang regelen. De focus ligt bij de partijen en vrijwilligers die de opvang faciliteren, denk aan taalvrijwilligers, maatschappelijke begeleiding, zorg, e.d.

Donderdag 15 december 2022 17:00 – 21:00 ‘Nieuwe kansen voor oudkomers’ (Doelgroep: Nieuwkomers die al een langere tijd in Nederland verblijven & professionals)
Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

Tijdens dit  gesprek worden oudkomers, professionals en vrijwilligers uitgenodigd om te reflecteren op de vraagstukken rondom oudkomers, waarbij de focus ligt op  mensen die al langer in de stad wonen maar nog steeds niet ten volle mee kunnen doen. Ben jij een oudkomer die al een langere tijd in Rotterdam woont, of een professional die graag meepraat over dit onderwerp? Meld je dan aan voor dit gesprek. KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN.

Dinsdag 17 januari 2022 17:00 – 21:00 ‘Rotterdam vangt op: de omwonenden’ (Doelgroep: Omwonenden van de opvangen)*
Locatie: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

Tijdens dit gesprek worden omwonenden van twee tot drie noodopvanglocaties en wijkraadsleden gevraagd hun ervaring over het opvangen van nieuwkomers in Rotterdam te delen. Woon jij rondom een noodopvang voor nieuwkomers in Rotterdam en praat je graag mee over dit onderwerp? Meld je dan aan voor dit gesprek. KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN.

*De focus ligt hier op inburgeringsplichtige nieuwkomers en de reguliere noodopvang. Oekraïense nieuwkomers en de noodopvang gericht op het opvangen van Oekraïense nieuwkomers vallen hier niet onder, omdat hier een ander beleid op wordt toegepast

Heeft u interesse om deel te nemen aan één of meerdere van deze gesprekken? Vul dan het aanmeldformulier door hier te klikken. Of meld je aan bij Ivana Barišić via whatsapp of sms op het nummer: 06-28812600

ENGLISH
Living together in one city – Discussions about equality of all citizens of Rotterdam.

Between November 2022 and February 2023, there will be discussions between citizens of Rotterdam. The discussions will be about different topics in society. The municipality of Rotterdam will be working on the ideas from the discussions over the next four years.

The discussions about integration are organized by OpenEmbassy. On this page you can read more about the topics and register for the discussions you want to participate in. Each discussion will begin at 17:00, offering a dinner that will be halal, gluten, lactose and nut free. Do you have any further dietary requirements? Please indicate this in the registration form.

You can subscribe to various topics that matter to you, the topics are clarified below:

Wednesday 30 November 2022 17:00 – 21:00 ‘Equal opportunities and good access for new citizens of Rotterdam’ (Target group: Newcomers)*
Location: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

During this discussion, new citizens of Rotterdam who are obliged to take part in the civic integration process, can share their experience about what is going on among people with a refugee background in Rotterdam. Are you new in Rotterdam, obliged to take part in the civic integration process, and would you like to talk about equal opportunities and good access for new citizens of Rotterdam? Then sign up for this discussion. CLICK HERE TO SIGN UP.

*The focus here is on newcomers subject to integration, Ukrainian newcomers are not included, because a different policy applies to them.

Tuesday 6 December 2022 17:00 – 21:00 ‘Emergency shelters in Rotterdam: the professionals’ (Target group: Professionals)*
Location: Huis van de Wijk de Dam, Persoonsdam 142 3071 EE Rotterdam

During this discussion, professionals and volunteers are invited to reflect on topics surrounding emergency shelters that accommodate newcomers in Rotterdam. Are you involved as a professional or volunteer in the emergency shelters in Rotterdam? Then sign up for this discussion. CLICK HERE TO SIGN UP.

*The focus here is not on governmental professionals, which regulate the legally required accommodation. The focus is on parties and volunteers who facilitate inside these shelters, such as language volunteers, social guidance, social workers, etc.

Thursday 15 December 2022 17:00 – 21:00 ‘New opportunities for oldcomers’ (Target group: Newcomers who have been staying in the Netherlands for a longer period of time & professionals)
Location: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

During this discussion, oldcomers, professionals and volunteers are invited to reflect on topics related to oldcomers, with the focus on people who have been living in Rotterdam for a longer period of time, but still cannot fully participate. Are you an oldcomer who has been living in Rotterdam for a longer time, or a professional who likes to talk about this subject? Then sign up for this discussion. CLICK HERE TO SIGN UP.

Tuesday 17 January 2022 17:00 – 21:00 Emergency shelters in Rotterdam: the local residents’ (Target group: Local residents of the shelter)*
Location: Leeszaal Rotterdam West, Rijnhoutplein 3, 3014 TZ Rotterdam

During this discussion, local residents of two to three emergency shelter locations and district council members are asked to share their experience about accommodating newcomers in Rotterdam. Do you live around an emergency shelter for newcomers in Rotterdam and would you like to talk about subjects surrounding this topic? Then sign up for this discussion. CLICK HERE TO SIGN UP.

*The focus here is on newcomers subject to integration and the regular emergency shelter. Ukrainian newcomers and the emergency shelter aimed at accommodating Ukrainian newcomers are not included, because a different policy is applied to this.

Are you interested in participating in one or more of these discussions? Then fill in the registration form by clicking here. Or sign up with Ivana Barišić via whatsapp or sms on the number: 06-28812600
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!