Inhoud

#11 Maaksessie Meedenken, Meedoen, Meebouwen

A 19 minutes read by Renée Frissen

Inleiding

Velen in Gelderland zetten zich in voor een vlotte en zinnige integratie van nieuwkomers in de samenleving – niet in het minst nieuwkomers zelf. Voorheen werd veel beleid voor nieuwkomers bedacht, en niet met ze. Dat is aan het veranderen. Onder andere door de voorbereiding van de nieuwe Inburgeringswet voelen veel overheden en organisaties de urgentie die nieuwkomers zelf al veel langer voelden: laat hun kennis en ervaring de basis zijn van alles wat rond nieuwkomers wordt geregeld.

Maar hoe doe je dat? Hoe praat je met elkaar? Wat mag je van elkaar verwachten? Hoe organiseer je dat? Welke vormen kun je inzetten om nieuwkomers bij beleidsontwikkeling te betrekken?  Hoe zorg je ervoor dat professionals echt luisteren naar nieuwkomers en andersom: hoe creëer je kennis uit ervaringen en observaties? Over die vragen, en meer, organiseerden OpenEmbassy, Vluchtelingenwerk Oost Nederland (VWON) en Provincie Gelderland een Maaksessie ‘Meedenken, Meedoen, Meebouwen.’. De opgave: samen een actie-agenda maken om participatie van nieuwkomers in het (nieuwe) beleid van de Gelderse gemeenten en regio’s duurzaam te versterken.

Dit verslag blikt terug op de Maaksessie. Een sessie met en voor nieuwkomers, beleidsmakers en -uitvoerders, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en onderzoekers. In de eerste helft van het programma verdiepen we de vragen en leren we van de ervaring van nieuwkomers en professionals uit Gelderland en daarbuiten. Het werk van de Klankbordgroep van VWON speelt daarin een belangrijke rol. Aan de hand van de inzichten van onze gastsprekers hebben de deelnemers opgaven geformuleerd die ze vervolgens in groepen hebben uitgewerkt tot acties. Er zijn verschillende vraagstukken behandeld die vervolgens in groepen zijn uitgewerkt tot acties. Deze acties vormen samen de actieagenda waar de deelnemers in 2020 aan zullen werken. 

Het dubbele doel: kennis verzamelen over wat werkt en wat niet, werkbare ideeën opdoen voor je eigen praktijk en tegelijk de kansen voor nieuwkomers optimaal vergroten. De oplossingen en ideeën koppelen we direct aan de vragen en uitdagingen in Gelderland. Daardoor kunnen we heel concreet worden.

De sessie is de laatste van elf Maaksessies die provincie Gelderland organiseerde vanaf 2018. Het doel is al doende leren wat werkt, wat niet werkt en wat nog moet worden ontwikkeld om integratie in Gelderland beter te laten slagen. Na deze sessie publiceert OpenEmbassy een digitaal magazine met alle lessen, organiseren we een ontwerpsessie, en gaan we door met het faciliteren van samen leren met onder meer een speciale LinkedIn Community. Ook gaan VWON en OpenEmbassy een methodiekbeschrijving maken over participatie van nieuwkomers in beleid.

De Maaksessie

Het vertrekpunt van de Maaksessie is de stem van de nieuwkomers zelf. Hebben zij het idee dat er naar hen wordt geluisterd? Dat hun ideeën en adviezen serieus worden genomen door professionals? Dat hun kennis en ervaring de basis is van alles wat er rond nieuwkomers wordt geregeld? Ook betrekken we het perspectief van de organisaties. Wat doen deze organisatie om nieuwkomers bij beleidsontwikkeling te betrekken? Welke vormen kun je inzetten? Hoe creëer je kennis uit ervaringen en observaties? Wat mag je van elkaar verwachten? We begonnen de Maaksessie met een gesprek met nieuwe Gelderlanders, en de organisaties die als missie hebben om participatie van nieuwkomers in het beleid van de Gelderse gemeenten en regio’s duurzaam te versterken.

De Maaksessie faciliteerde vier dingen:

 1. Kennis en ervaring rond participatie bij beleidsontwikkeling expliciteren en verdiepen.
 2. In kaart brengen welke zorgen, uitdagingen en successen nieuwkomers, de organisaties, gemeenten en de provincie ervaren. 
 3. Ontwerpen van acties om participatie van nieuwkomers in beleidsontwikkelingen in Rivierenland te vergroten en te verduurzamen.
 4. En de Maaksessie was ook een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingen tussen nieuwkomers, informele organisaties, gemeenten en de provincie. Dit soort samenwerkingen zijn noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend. Alleen al deze ontmoetingen beschouwen wij als een succes van de Maaksessie. 

We startten de Maaksessie met een interactief spel. Deelnemers maken tweetallen en vertellen aan elkaar wanneer ze het gevoel hadden dat er écht naar ze werd geluisterd. Vervolgens fuseerden ze tot viertallen. En vertellen aan elkaar het verhaal dat de andere net aan ze heeft verteld. Na de kennismaking gaan we in op de vijf pijlers die volgens OpenEmbassy belangrijk zijn voor een zinvolle en een gelijkwaardige manier van participatie van nieuwkomers. 

1) Bouw een community

2) Een open proces

3) Een heldere rol

4) Een goede voorbereiding

5) Een eerlijke transactie

De Interviews

Deze pijlers komen ook tijdens de interviews naar voren. In de eerste reeks interviews deelden Rana Alyaseen (lid van Klankbordgroep VWON), Sinbad Bargamy  (lid van Klankbordgroep VWON) en Jaber Mawazini hun ervaringen. Daarna kwam een tweede ronde met Mohammed Badran (oprichter en directeur SYVNL), Andrea Haverkort (procesbegeleider Klankbordgroep VWON), Renée Frissen (oprichter en directeur OpenEmbassy).   

De deelnemers kregen de volgende luisteropdrachten: 

 • Wat is positief in deze verhalen?
 • Wat is negatief in deze verhalen?
 • Wat voor onderzoeksvragen liggen hier?
 • Wat moeten de instanties in hun oren knopen?
 • Wat moeten de nieuwkomers in hun oren knopen?

Rana woont in Duiven. Zij komt uit Syrië. Ze is nu ongeveer zes maanden lid van de Klankbordgroep. “De reden dat ik bij de Klankbordgroep ben gegaan is om mijzelf te bewijzen dat ik dit kan en ten tweede om vrouwen te helpen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.” Rana geeft aan dat de Klankbordgroep gevraagd en ongevraagd advies aan VWON geeft. En advies aan de provincie Gelderland. De rol van de Klankbordgroep is die van adviseur. De Klankbordgroep vergadert één keer per maand, neemt deel aan Maaksessies, onderhoudt onderling contact via een whatsappgroep en de mail. Jan van der Werf, directeur van VWON, is altijd aanwezig bij de vergaderingen.

Van tevoren eten zij met elkaar. Vaak wordt er geluisterd, maar niet alle adviezen worden opgevolgd. Zo is het volgens de KBG belangrijk om een banenmarkt te organiseren. “Dit is niet gelukt. Het heeft veel mankracht nodig, financiën en het kost veel tijd.[…] Het was een belangrijk advies, omdat nieuwkomers op deze manier mogelijk een passende baan vinden. Zij kunnen direct contact maken met werkgevers.”  Rana haar doel is om een stem te geven aan nareizigers. Rana geeft aan dat dit een proces is waar zij hard aan werkt. “Ik heb hier in Nederland geleerd dat alles tijd nodig heeft. Alles gaat langzaam. Ik heb geen geduld, maar dat moet ik leren. Met de informatie die wij vanuit de Klankbordgroep hebben kunnen wij andere mensen helpen. Ook leren wij zelf veel nieuwe zaken.” Dus ook voor deelnemers is de Klankbordgroep waardevol.

Sinbad woont elf jaar in Nederland. Hij komt uit Afghanistan. Hij is lid van de Klankbordgroep VWON. Sinbad werkte als coach bij VWON in Arnhem en is gevraagd om lid te worden van de Klankbordgroep. Sinbad begeleidde nieuwkomers bij VWN met zeer uiteenlopende situaties. Om deze reden heeft VW Sinbad gevraagd om bij de Klankbordgroep te komen, zodat VWN meer leert over verschillende problemen bij nieuwkomers. Sinbad zijn motivatie is om als oudkomer zijn ervaringen met de Nederlandse samenleving te delen met nieuwkomers, zodat zij makkelijker en beter hun weg vinden. Ook vindt hij het belangrijk dat de kennis en ervaringen van oudkomers worden meegenomen bij beleidsontwikkeling.

Sinbad noemt het volgende voorbeeld waarvan hij vindt dat er echt naar het advies van de Klankbordgroep is geluisterd: “Wij zijn uitgenodigd door de pool Wageningen. Dit is een eerste locatie voor nieuwkomers. Wij hebben daar gesprekken geobserveerd en op basis van die inzichten advies gegeven. Het advies was dat je altijd moet kijken wie er tegenover je zit en op basis daarvan kijk je op welke manier je uitleg geeft. Bij iemand die niet goed kan lezen kun je bijvoorbeeld beter met plaatjes uitleg geven.”  Sinbad geeft aan dat de Klankbordgroep hem veel kennis en ervaring heeft opgeleverd. Ook heeft hij het gevoel dat hij een bijdrage kan leveren om beleid te verbeteren om zo de integratie van nieuwkomers te bevorderen. “Ik had voordat ik lid werd van de Klankbordgroep nog nooit eerder meegemaakt dat ik naast een beleidsmaker van de gemeente zat en mij ook een ‘belangrijk persoon’ voelde. Nu heb ik het gevoel dat ik invloed heb. Op een evenement heb ik zelfs de Koning ontmoet.”

Jaber komt uit Syrië en woont nu vier jaar in Nederland. Jaber is getrouwd en heeft twee dochters van vijf en zeven jaar. Hij studeert Kunstwetenschappen aan de Erasmus Universiteit. Hij is drie jaar lid van de Klankbordgroep van de gemeente Amsterdam. De communicatieafdeling heeft hem benaderd of hij een bijdrage wil leveren aan de Klankbordgroep. “Ik ben blij dat ik bij de Klankbordgroep kan participeren, mijn ervaringen kan delen, mijn achtergrond als vluchteling kan inzetten om kennis te delen. […] We bespreken tijdens de vergadering allerlei thema’s zoals eenzaamheid, werk, sociale activiteiten in Amsterdam. Soms praten we ook over algemene thema’s als taal en inburgering. […] Iedere twee maanden is er een bijeenkomst. We houden contact met elkaar via whatsapp. Soms komen we tussentijds bij elkaar en eten we samen.” 

Volgens Jaber hebben veel nieuwkomers in Nederland slechte ervaringen met taalscholen. Vanuit de Klankbordgroep hebben zij de gemeente geadviseerd om meer aandacht te geven aan de taalscholen. En dit is gebeurd. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar taalscholen bekeken wat de beste scholen zijn om de taal te leren. En dat het niet alleen om geld draait. Jaber vertelt dat sommige adviezen niet altijd direct opgevolgd kunnen worden door culturele verschillen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vrouwen. Wij willen als Klankbordgroep dat de gemeente zich inzet om vrouwen uit hun isolement te halen. Toch blijkt uit de praktijk dat het lastig is om vrouwen direct te betrekken bij de Nederlandse maatschappij. Het kan volgens Jaber zijn dat zij van hun man niet uit huis mogen of dat zij thuis blijven om voor de kinderen te zorgen.  

Soms onderneemt de gemeente direct een actie naar aanleiding van het advies van de Klankbordgroep, maar soms duurt dit langer. “Bij de Inburgeringswet zeggen we bijvoorbeeld dat dingen anders moeten. Uiteindelijk duurt het dan nog twee of drie jaar voordat de nieuwe inburgeringswet van kracht gaat.” Verandering in de praktijk laat dan lang op zich wachten. 

Na dit gesprek, nodigden we drie andere gasten uit om hun ervaringen en expertise te delen.

Mohammed Badran is oprichter en directeur van SYVNL Refugee Network. Hij houdt zich bezig met integratieprojecten en maakt zich hard om de stem van nieuwkomers mee te nemen bij beleidsontwikkeling. Hij doet dit niet alleen in Nederland, maar ook op Europees niveau en de VN. “Voor ons is het belangrijk dat het hele proces in acht wordt genomen. Wat zijn de behoeftes van nieuwkomers? Tot aan: wat gebeurt er met het advies? […] Wij willen echt de beleidsagenda beïnvloeden.” Mohammed heeft met zijn team de G1000 als initiatief bedacht. Een collectief van nieuwkomers uit Europa dat op allerlei manieren probeert de politiek en beleid over migratie en integratie te beïnvloeden. 

Er is volgens Mohammed een probleem met participatie. Mohammed vindt het belangrijk dat wanneer er wordt gesproken over participatie,  nieuwkomers hun persoonlijke verhaal kunnen delen en dat er representatieve groepen aan tafel zitten die op een gelijkwaardig niveau meepraten. “Wij spreken namens de ervaring van ‘inbetween-ness’, dus hoe je tussen je eigen cultuur staat met je vluchtelingenverleden en de Nederlandse samenleving en hoe die ervaring is, wat de knelpunten zijn en wat er beter kan.” Mohammed geeft aan dat veel partijen en stakeholders zich bezighouden met participatie, maar dat de toegevoegde waarde van nieuwkomers niet altijd wordt gezien. “Zorg ook voor participatie binnen je eigen projecten, zodat een andere dynamiek ontstaat. […] Er zijn veel vluchtelingen organisaties, maar daarbinnen wordt vaak geen rol gegeven aan nieuwkomers zelf.”

Andrea Haverkort is procesbegeleider van de Klankbordgroep bij VWON. Als procesbegeleider neemt zij alle organisatorische rompslomp op zich, zodat de deelnemers zich echt kunnen richten op de inhoud. Andrea onderhoudt contact met externe partijen en met de directie. Ze werkt faciliterend.

VWON is de Klankbordgroep gestart om mensen bij elkaar te brengen die in gesprek gaan en in gesprek blijven. En dat zij advies geven over het beleid van VWON. “Gaandeweg komen we erachter wat er wel en niet werkt, wat lastig is om de groep te blijven horen en dat je niet met elk advies iets kan doen. Vaak vanwege tijd en geld. We hebben de afspraak dat als we niets doen met een advies, we altijd uitleggen waarom niet.” 

De Klankbordgroep bestaat nu twee jaar en wordt nu ook regionaal ingezet. “Je wilt als organisatie graag je diensten tegen zo een klankbordgroep aanhouden. De Klankbordgroep is een manier om iets te toetsen, maar kan naast heel veel andere dingen bestaan. De Klankbordgroep zit half in en half uit een organisatie.”

Renée Frissen is oprichter en directeur van OpenEmbassy. Zij vertelt dat ze op verschillende manieren te maken heeft met participatie van nieuwkomers. “Door instrumenten als de Klankbordgroep kunnen wij onze missie laten slagen bij OpenEmbassy. De stem van nieuwkomers is het vertrekpunt van alles. We adviseren al onze opdrachtgevers om ook zo een groep op te zetten. Wij noemen het alleen geen klankbordgroep, maar een expert pool, met het idee dat bijvoorbeeld beleidsmakers op verschillende manieren, op verschillende momenten naar jou als expert moeten luisteren. Niet perse altijd in de vorm van een groep, soms ook individueel. Er zijn verschillende rollen en momenten waarop nieuwkomers een bijdrage kunnen leveren.” Volgens Renée worden nieuwkomers met alle goede intenties uitgenodigd, maar wordt er niet goed nagedacht hoe je het beste kunt halen uit de aanwezigheid van mensen die ervaringsdeskundigen zijn.

“In het ergste geval zeggen mensen: “Kijk ons nou eens, we hebben mensen uit Syrië uitgenodigd. Dan mag iemand zijn of haar vluchtverhaal vertellen, is iedereen erg aangedaan, maar is er aan het einde van de dag niets verandert. Sterker nog, je doet geen recht aan degene die zijn of haar levensverhaal deelt. Die persoon is dan ook minder geneigd nog een keer te komen.” Je ziet vaak dat er geen vergoeding is om nieuwkomers aan een vergadering deel te laten nemen. Ook wordt er te weinig nagedacht over vervolgacties. Wat wordt er gedaan met het verhaal dat zij delen?”

Wanneer werkt het wel? “We zijn nu betrokken bij gemeenten in Noord-Holland die bezig zijn met aanbestedingen. Op basis van welke kennis doen zij dat? Hoe weet je dat als gemeente? Waar baseer je het op? Wij hebben als OpenEmbassy op verschillende momenten mensen die aan het inburgeren zijn uitgenodigd om hun kennis te delen. En daar komen echt andere ideeën uit.” Het is volgens Renée belangrijk om in het proces verschillende momenten te zoeken om mensen in te pluggen en mee te laten doen. Voor beleidsmakers is het essentieel om naast degene te zitten over wie je praat. “En als je denkt dat dit belangrijk is, ik zou willen dat iedereen dat vindt, dan is het belangrijk om na te denken waarom je die stem nodig hebt? En als je dit alleen extern doet, ben je niet lekker bezig. Je bent er niet alleen met een Klankbordgroep. Er zijn verschillende vormen en de eerste is om nieuwkomers aan te nemen.”

Sleutelinzichten

Wat voor een inzichten hebben we met elkaar opgedaan tijdens de Maaksessie? Wat is de deelnemers opgevallen en wat is ons opgevallen? Hieronder vind je de belangrijkste observaties en inzichten van de dag. 

 • Meedoen in beleidsontwikkeling ontwikkelt de nieuwkomers ook.
 • Er ligt een groot gat tussen lokaal en regionaal meedoen, en invloed zoeken op landelijk beleid, terwijl daar wel veel behoefte en urgentie op zit. 
 • Inclusie is niet een resultaat maar een proces: het is nooit af en de betekenis wordt bepaald door de context. 
 • De vraag naar representativiteit van een zelforganisatie (zoals van Mohammed) is veelal een manier om die bijdrage te delegitimeren. met andere woorden: de kennis die een initiatief oplevert zou de maatstaf voor legitimiteit moeten zijn en niet een theoretisch idee over representatie. De meningen in de zaal lopen hierover uiteen.
 • Er zijn meerdere manieren / tactieken / strategieën voor meedenken en meedoen, en het idee heerst dat een mix uiteindelijk het beste werkt. Dus mixen tussen klankbordgroep, expert pool, informeel-formeel, betrekken van zelforganisaties.
 • De route die een advies aflegt in de bureaucratie vormt een risico voor zinnige participatie, want het duurt lang en het is lastig terug te herkennen.
 • De lijfelijke aanwezigheid van professionals, en de ontmoeting met hen, maakt een groot deel van het succes van een aanpak uit.
 • De grote uitdaging voor dit onderwerp is niet dat er een taalkloof bestaat tussen Nederlanders en nieuwkomers, maar dat er een betekeniskloof bestaat tussen leken en professionals. Dus op welke manier geef je betekenis aan de ervaringen en adviezen van nieuwkomers? 

Actieagenda

Initiatief #1 gaat ervoor zorgen dat er een meer gelijkwaardige balans komt tussen geven en nemen. Zij vinden het belangrijk dat nieuwkomers een kans krijgen om een bijdrage te leveren. De volgende acties zijn hiervoor belangrijk: het organiseren van ontmoeting/kennismaking (op wijk/stadsniveau), oudkomers zijn brug/voorbeeld voor nieuwkomers, start met geven/bijdragen direct na het begin van/start van leven in Nederland, focus op kleinschalige inzet. Om deze actie te laten slagen moet er het komende half jaar ontmoeting plaatsvinden, in contact gaan met VWON, Step, inburgeringsorganisaties en het COA. En tot slot moet er een plan opgesteld worden. De actie is een succes als er mensen zijn die luisteren, zoals wethouders en er een ontmoetingsmoment is waar mensen laten zien wat er gebeurd. 

Initiatief #2 gaat vrouwelijke nieuwkomers die moeilijk de deur uit komen betrekken bij beleid dat goed werkt voor hen. Dit willen zij doen door voor ontmoetingen te zorgen via verschillende cursussen, zoals naaien, muziek, fietsen, koken. Daarbij is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt, niet alleen gezelligheid, maar ook goede en duidelijke afspraken. Ook willen zij dit doen door een vertrouwde omgeving te creëren, zodat vrouwen zich gehoord en gezien voelen en daarbij het gevoel hebben dat hun mening belangrijk is. Ook willen zij dit doen door beleidsmakers uit te nodigen bij deze ontmoetingen. Om deze actie te laten slagen is het nodig om gewoon te beginnen en vrouwen uit te nodigen. De actie is een succes als vrouwen hun mening kunnen en durven te uiten.

Initiatief #3 gaat vrouwelijke nieuwkomers die moeilijk de deur uit komen betrekken bij beleid dat goed werkt voor hen. Dit willen zij doen door bijeenkomsten en activiteiten te organiseren en deze te koppelen aan beleidsthema’s. Om deze actie te laten slagen is het belangrijk dat er een goede inventarisatie is van bestaande mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Ook is het belangrijk om samenwerkingen op te zoeken en activiteiten te kaderen. Tot slot is structuur van belang en het inzetten van sleutelpersonen ook. De actie is een succes als we werkelijk iets hebben geleerd van een ander, als er geevalueerd wordt, als er meer kennis vergaard wordt, als dat omgezet wordt in actie, als potentie ontdekt wordt en dit vervolgens gekoppeld wordt aan praktische acties.

Initiatief #4 gaat ervoor zorgen dat ervaringsdeskundigen in worden gezet in zijn/haar gemeente/organisatie. Dit willen zij doen door ervaringsdeskundigen en werkgevers bij elkaar te brengen. Het doel is over en weer kennis en samen voorwaarden schetsen, zodat er goed samengewerkt kan worden. Om deze actie te laten slagen moet er het komende half jaar werkgroep overtuigd en geactiveerd worden, bedrijven benaderd worden, OpenEmbassy actieonderzoek gedaan worden en een bijeenkomst georganiseerd worden De actie is een succes als er een switch is bij werkgevers: in plaats van ja, maar… ja, en….

Initiatief #5 gaat de stem van nieuwkomers structureel betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Dit willen zij doen door behoeftenonderzoek onder SH in Hengelo, de kennis over hoe je een klankbordgroep opzet en inzet deelt, met dit concept aan de slag te gaan en dit concept bespreekt met de gemeente Nijmegen tbv de Inburgeringswet. Om deze actie te laten slagen is het belangrijk dat er het komende half jaar 1) een klankbordgroep wordt aangesloten bij bestaande, structurele structuur. 2) communiceren over de Klankbordgroep (LinkedIn etc) > meer bekendheid 3) behoeften onderzoek onder SH – op Facebook. De actie is een succes als de klankbordgroep goed betrokken wordt in alle fases van het beleidsproces en de klankbordgroep ook inspreekt in de raad van de gemeente. 

Initiatief #6 gaat ervoor zorgen dat er meer zelforganisatie voor nieuwkomers wordt gefaciliteerd. Dit willen zij doen door een landelijke inspiratiebijeenkomst te organiseren over zelforganisatie. Het doel is: halen – brengen – verenigen – uitwisselen – inspiratie). Om deze actie te laten slagen is het belangrijk dat er het komende half jaar z.o’s in kaart worden gebracht, contacten leggen, de dag organiseren. De actie is een succes als deelnemers 1) geïnspireerd naar huis gaan 2) meer inzicht hebben in hun behoeften en mogelijkheden. 

Initiatief #7 gaat collega’s overtuigen om nieuwkomers in te zetten bij beleid(ontwikkeling). Dit willen zij doen door dit te agenderen en hierover in gesprek te gaan. Ze willen klein beginnen, binnen eigen invloedssfeer. Om deze actie te laten slagen is het belangrijk om het komende half jaar ervaringen met elkaar te delen, de tips en tops. De actie is een succes als er 10 ‘zelf-doe’ acties zijn geweest. 

Initiatief #8 gaat ervoor zorgen dat nieuwkomers worden ingezet bij de Veranderopgave in de gemeente, regio en provincie. Dit willen zij doen door in gesprek te gaan met nieuwkomers, oudkomers (bijvoorbeeld de Klankbordgroep). Per onderdeel specifiek mensen aanpassen aan het onderwerp. Het is belangrijk dat mensen kennis en ervaring delen die zij hebben over het onderwerp. Goed opletten bij de selectie; het beste via tussenpersonen. Om deze actie te laten slagen is het belangrijk dat er het komende half jaar wordt nagedacht over een vergoedingssysteem, oud- en nieuwkomers worden verzameld, onderdelen worden bepaald en aandacht voor overgangen tussen onderdelen komt. Tot slot is een 0-meting van belang. De actie is een succes nieuwkomers zichtbaar zijn bij beleid, maar ook in de brede zin. Dat er beleidsmakers gekoppeld worden aan nieuw- en oudkomers. Tot slot wanneer er verbetering is in de cijfers na de 0-meting.

Initiatief #9 gaat ervoor zorgen dat nieuwkomers met ontheffing van inburgering zelfredzaam worden. Dit willen zij doen door deze nieuwkomers pro-actief te benaderen, op een cultuursensitieve manier, door aan te sluiten bij interesses en achtergrond, via taal met praktisch onderwijs in een talige omgeving, met een programma (de deur uit!) en via een vraagportaal (op een laagdrempelige manier). Om deze actie te laten slagen is geld van belang, een goed plan van aanpak en een tijdspad (SMART). Tot slot is het van belang als de doelgroep in kaart wordt gebracht. De actie is een succes als de voorgaande punten over een half jaar gerealiseerd zijn en als daarnaast ten minste 50% van de deelnemers na deelname aan het project een zinvolle dagbesteding heeft. 

Article published on
19 feb 2021

Foto's
Aziz Kawak, Saeed Alrefai, Negin Zendegani