Inzichten uit actieonderzoek Corona

Huisvesting

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. Het zorgt voor een gevoel van veiligheid en  stabiliteit. Goede huisvesting(omstandigheden) zijn essentieel voor een goede integratie.  De omstandigheden beïnvloeden namelijk de mate waarin iemand zich thuis voelt, de kans  op sociale verbondenheid in de wijk, maar ook welke toegang mensen hebben tot andere  belangrijke basisbehoeften, zoals de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid.

Inzichten

Scheiding maakt nieuwkomers extra kwetsbaar voor dak- en thuisloosheid.

Wij zien regelmatig dat nieuwkomers bij een scheiding moeilijk aan een nieuwe woning komen. Dit komt onder andere door krapte op de woningmarkt. Het brengt financieel een risico met zich mee om tijdelijk bij vrienden en familie te wonen. Door de kostendelersnorm worden beide partijen in geval van uitkering financieel gekort. Door de woningkrapte en doordat tijdelijke opvang in  het informeel netwerk wordt bemoeilijkt/financieel risicovol is, kan dakloosheid het gevolg zijn.  

+-
Voor nieuwkomers is het vaak niet duidelijk bij welke instantie zij kunnen aankloppen met welke vragen en waar ze informatie kunnen vinden rondom huisvesting.

Fysieke loketten waren vanwege corona gesloten. Nieuwkomers moeten informatie online opzoeken. Als je digitaal niet of beperkt vaardig  bent, is dit lastig.

+-
Problemen rondom huisvesting brengen vaak veel stress met zich mee.

Denk aan betalingsachterstanden, lekkages en burenoverlast. We zien regelmatig dat professionals nieuwkomers richting werk begeleiden, zonder dat er een oplossing is voor het huisvestingvraagstuk. 

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe kunnen we nieuwkomers goed begeleiden als zij dakloos (dreigen te) raken?
  • Voor professionals die met nieuwkomers werken is het belangrijk om na te gaan aan wat  voor informatie nieuwkomers behoefte hebben. Het gaat erom dat je als professional niet  alleen informatie verstrekt, maar ook de informatie duidt. Dit punt is extra belangrijk in  tijden van corona. Nieuwkomers zijn hoofdzakelijk toegewezen op online  informatievoorziening en niet iedereen begrijpt op welke manier de informatie op hun  specifieke situatie van toepassing is. Alleen het doorsturen van informatie is niet altijd de  oplossing. Iemand die jou toegang geeft en je de weg kan wijzen, desnoods in de eigen  taal. 
  • Vanwege de coronamaatregelen zijn veel afspraken tussen nieuwkomers en  professionals online. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee bij het herkennen en  signaleren van problematieken. Zet in op het trainen van professionals in het online  werken: de juiste vragen kunnen stellen en doorvragen om de situatie goed in beeld te  krijgen. En ook professionals die nieuwkomers kunnen ondersteunen om een hulpvraag  te formuleren als nodig. Zorg dat professionals een kwetsbare situatie ook op afstand  leren herkennen.  
  • Organiseer actieonderzoek rondom dakloze nieuwkomers, waarin doorbraken worden  gerealiseerd en tegelijkertijd wordt geleerd wat er niet goed is georganiseerd in het  systeem. Dit actieonderzoek leert ons wat er nodig is om nieuwkomers goed te begeleiden  als zij dakloos (dreigen te) raken, als wel te voorkomen dat nieuwkomers dakloos worden.  Dit kan je ook in je eigen team organiseren, door consulenten of een beleidsmedewerker  de skills van actieonderzoek bij te brengen.  
+-
Ontwerpvraag: Hoe voorkomen we dat nieuwkomers dakloos raken?
  • Hecht waarde aan het belang van een (online) sociaal netwerk, aan informele wegen.  Nieuwkomers kennen niet zomaar de juiste mensen, en professionals kunnen een rol  spelen in het vergroten van iemands informele netwerk (bijvoorbeeld informatie duiden  over de mogelijkheid aan te sluiten bij bestaande sociale netwerken als een  buurtvereniging) 
  • Zet in op buddy-systemen waar een vertrouwensband en gelijkwaardige relatie voorop  staat. Dit kan ook een ingang bieden tot een groter informeel netwerk.  
  • Zet bij een echtscheiding in op bemiddeling, door middel van bijvoorbeeld ‘relatietherapie’  of andere passende vormen bij een scheiding. Doe dit met vertrouwenspersonen uit de  gemeenschap. Ontwikkel deze vormen van bemiddeling met de mensen zelf door  inzichtelijk te maken waar volwassenen in scheiding behoefte aan hebben. 
  • Experimenteer als gemeente met de kostendelersnorm bij mensen die in een crisissituatie  zitten door de kostendelersnorm niet toe te passen.
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen