Inzichten uit actieonderzoek Corona

Bruggen

Verbinding met mensen met een andere achtergrond

Sociale verbondenheid met de lokale gemeenschap is essentieel voor ‘wederzijdse’  interactie en sociale cohesie met andere gemeenschappen. Dit kan voor onderling begrip  zorgen, maar ook van invloed zijn op educatieve en economische kansen. Het is daarmee  een belangrijke indicator voor integratie. Sociale verbondenheid is bij uitstek een  vraagstuk van de samenleving, waar de gemeente mogelijk een rol in kan spelen.  Uiteindelijk moet het gebeuren in de wijken en tussen burgers zelf. 

Inzichten

De kans dat nieuwkomers in sociale isolatie en eenzaamheid terecht komen wordt versterkt door de maatregelen tegen het coronavirus.

Veel sociale activiteiten gaan daardoor niet door.  Nieuwkomers ervaren dit als een groot gemis en voelen zich hierdoor regelmatig  eenzaam.

+-
Nieuwkomers hebben behoefte onderdeel uit te maken van een groter geheel.

Zowel de eigen community vanuit het land van  herkomst als de lokale gemeenschap. Er is behoefte aan niet-functionele sociale  contacten waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Nieuwkomers geven aan niet altijd op  de hoogte te zijn van informele sociale activiteiten. Ook is er weinig zicht op online sociale  activiteiten in tijden van corona.  

+-

Kansen

Ontwerpvraag: Hoe versterken we de sociale verbondenheid van nieuwkomers met de lokale gemeenschap?
  • Over heel het land heb je tal van kleinere/informele organisaties die  werken vanuit vragen en behoeftes van nieuwkomers. De nieuwe Wet inburgering bevat  een sociale paragraaf waarin er ruimte is om juist aan dit onderdeel van integratie  aandacht te besteden. Tegelijkertijd zien we ook dat er in de aanbestedingsprocedures  lang niet altijd (expliciete) ruimte is voor kleinere maatschappelijke organisaties. Een visie op hoe de stad als geheel kan bijdragen aan integratie, breder dus dan  inburgering, is essentieel. En kleinere informele organisaties kunnen op bepaalde plekken  en rond bepaalde vraagstukken het smeermiddel zijn. Sociale verbondenheid hangt  samen met alle onderdelen van integratie. Bedenk als gemeente op welke manier deze  organisaties een rol krijgen om te zorgen voor een bereikbaar, breder netwerk voor  nieuwkomers. 
  • Zorg dat professionals over voldoende kennis beschikken om het sociale netwerk van  iemand te versterken. Samenwerking met maatschappelijke organisaties is hierin  belangrijk. Het is van belang om te achterhalen wat voor soort netwerk iemand wil  opbouwen en door middel van welke activiteiten. Vervolgens is het belangrijk om in kaart  te brengen welke activiteiten er in de buurt zijn, koppelingen te maken en te vragen wat  iemand nodig heeft om naar de activiteit toe te gaan. Het kan hierbij gaan om  reiskostenvergoeding of een stukje ondersteuning bij de voorbereiding. We zien namelijk  dat het soms heel kleine aspecten zijn die ervoor kunnen zorgen dat iemand niet naar een  activiteit gaat of niet op een afspraak verschijnt. 
+-
Klik op een icoon om inzichten en kansen voor het onderdeel te openen