De Sociale Steen

De Sociale Steen: Een verkenning naar het sociale perspectief in huisvesting van nieuwkomers

Afdeling Buitengewone Zaken en OpenEmbassy gaan samen met gemeenten een aanpak ontwikkelen voor de huisvesting van nieuwkomers. Het project ‘De sociale steen‘ is een samenkomst van de sociale kant van wonen met de praktische realiteit van het huisvestingsvraagstuk.

Binnen gemeenten is er vaak sprake van sterke verzuiling tussen deze twee domeinen. Dit komt het integratieproces van nieuwkomers en de buurt waarin ze gaan wonen niet ten goede. Met de expertise van de doelgroep en de kracht van kwalitatief onderzoek worden via Design Probes concrete oplossingen ontwikkeld om de werkwijze van gemeenten structureel te veranderen en te komen tot een geslaagde huisvesting van nieuwkomers.

Bron: Stimuleringsfonds

Wat is het maatschappelijke vraagstuk ?
Dit jaar moeten er meer nieuwkomers dan afgelopen jaren worden gehuisvest door alle Nederlandse gemeenten. Dit omdat de Immigratie -en Naturalisatiedienst (IND) achterstanden aan het wegwerken is van asielaanvragen. De sociale woningmarkt staat al volledig onder druk, er zijn te weinig huizen, en het politieke draagvlak is afgenomen om nieuwkomers te huisvesten. Tegelijkertijd worden nieuwkomers nu vaak gehuisvest zonder een gedegen visie op de sociale kant van wonen, die essentieel is om integratie te laten slagen. Zonder geslaagde integratie neemt het draagvlak voor het opvangen en huisvesten van nieuwkomers alleen maar af.

Kortom: veel nieuwkomers wachten op een huis, terwijl deze huizen steeds minder beschikbaar zijn en de plekken waar ze gaan wonen niet bijdragen aan de integratie van de nieuwe Nederlandse burgers, waardoor de wil om mensen (goed) te huisvesten nog verder afneemt.

 

Urgent vraagstuk

Het huisvesten van nieuwkomers in deze politieke, maatschappelijke en economische context is een urgent vraagstuk. Het niet of niet duurzaam huisvesten van nieuwkomers heeft gevolgen op de korte en lange termijn. Het verspilt menselijke ambities en geluk, en het draagt bij aan hoge maatschappelijke kosten omdat nieuwkomers zo afhankelijk blijven van verzorgingsstatelijke arrangementen. Tenslotte werken we een vicieuze cirkel in de hand: door dit nu slecht aan te pakken, verliezen we maatschappelijk en politiek draagvlak. Dit terwijl migratie en diaspora in de 21e eeuw alleen maar zal toenemen.

Nieuwe innovatieve perspectieven

Dit maatschappelijk vraagstuk vraagt liever gisteren dan vandaag om nieuwe innovatieve perspectieven. Die perspectieven gaan wij ontwikkelen en omzetten in concrete oplossingen die we kunnen implementeren.  Oplossingen waarbij het sociale perspectief op huisvesting samenkomt met het praktische ‘stenen’ huisvestingsvraagstuk. We werken zo samen met de gemeente aan het ontwerpen van concrete oplossingen voor het huisvesten van nieuwkomers op een manier die hun integratieproces en de buurt waar ze gaan wonen ten goede komt, en op een manier die repliceerbaar is in andere gemeenten.

 
Ben je nieuw in Nederland?

Heb je een vraag over je nieuwe leven in Nederland? Stel hem aan ons!